Visuomeninės bendrijos „Lemtis“ įsteigimas

Pirmosios kalbos apie tremtinius ir politinius kalinius buvo tylios. Šnekėta pusbalsiu tarp artimų žmonių. Penkiasdešimties metų melas, grįstas teroru, buvo sukaustęs tautą. Reikėjo laiko ir drąsių šauklių, kad nusimestume priespaudos skraistę. Aktyvesnieji ieškojo tremtinių ir politinių Sovietų Sąjungos kalinių, kalbino ir kaupė duomenis apie juos.

Pamažu suvokėme kokiuose didžiuliuose Sibiro taigos ir tundros plotuose buvo išblaškyti mūsų tautos sūnūs ir dukros. Asiskleidė neregėtas kančių ir mirčių mastas. Drąsiausi ir atkakliausi suskato  organizuoti vienminčių būrius ir vykti į atokiausias vietoves, kuriose buvo sovietinio genocido aukų.

1989 – ieji - romantiškojo Atgimimo, patriotinių dainų ir kalbų metai. Lietuvos moksleiviams tais metais buvo organizuota ekspedicija į Sibirą, į lietuvių tremties ir žūties vietas. Kelionę finansavo Respublikinis darbo ir poilsio biuras, remiamas tuometinio  Lietuvos komjaunimo CK. Šios organizacijos tuo metu aktyviai rinko politinius balus...

1990 – ieji - nepriklausomos Lietuvos kūrimo metai. Senųjų institucijų, jų idėjų ir planų merdėjimo arba žlugimo metai. Silpo 1989 - ųjų metų ekspedicijos rėmėjas. Mūsų būrys sumažėjo.

1991 – eji metai. Tautos susitelkimo, laisvės gynimo ir skaudžių išgyvenimų laikas. Didžiosios 1941 – ųjų metų - tremties skaudaus jubiliejaus metai. Reikėjo vykti į Altajų, į kurį  - 1941 metais buvo atgabentos pirmosios mūsų tautos masinio trėmimo aukos. 1991 – 1992 - ųjų metų ekspedicijas rėmė Lietuvos deportuotų asmenų palaikų perkėlimo ir socialinės pagalbos komitetas. Jo parama mažėjo, buvo skirtingi rėmėjo ir ekspedicijos narių darbo metodai ir tikslai..

Finansinės, organizacinės ir kitos problemos paskatino įkurti visuomeninę organizaciją –bendriją „Lemtis“. Jos įkūrėjai - ekspedicijų vadovai į Norilską, Lenos deltą, Irkutsko sritį, Altajų ir Krasnojarsko kraštą. Bendrijos tikslas - surinkti, išsaugoti ir propaguoti sovietinės okupacijos metais represuotų Lietuvos piliečių kultūrinį ir materialinį palikimą. 1992 m. įregistravo LR teisingumo ministerija. 1996 m., pasikeitus bendrijos adresui, teko ją  perregistruoti.

Bendrijos pirmininku nuo jos įkūrimo dienos yra Antanas Sadeckas.

1993 – 1994 m. ekspedicijas rėmė LR susisiekimo ministerijai pavaldžios įmonės, UAB įmonės ir ekspedicijų dalyviai.

Bet, bėgant metams, blėso patriotinis lietuvių entuziazmas. Jį slopino sunki konkurencinė kova, turtų ir valdžios troškulys, buities rūpesčiai, neįgyvendintos svajonės. Sunku buvo rasti ekspedicijų rėmėjų. Reikėjo valstybinių institucijų paramos. 1995, 1996 ir 1997 - asiais metais bendrijos veikla ruseno, niekieno neremiama. 

Ekspedicijos į lietuvių tremties ir žūties vietas parodė mūsų tautos netektis ir kančias. Gilėjo mūsų supratimas apie jas ir ryžtas tęsti šią veiklą. Susitikimai su tremtiniais ir politiniais kaliniais, jų laiškai, paskatino mus rašyti ir publikuoti straipsnius, kurti dokumentinius filmus ir rengti fotoparodas. Mūsų švietėjiška veikla subrandino vaisius.

1997 metais vėl išvykome į Sibirą, o nuo 2000- ųjų, remiami LR kultūros ministerijos, kasmet organizuojame ekspedicijas. Esame tikri, kad istorijai palikome kelis sovietinio genocido pėdsakus iš jų begalybės. Mūsų patirtis, dokumentiniai filmai, fotodarbai ir kita vaizdinė medžiaga naudinga, ugdant visuomenės, tame tarpe mokyklų jaunimo tautinę savimonę.  

                                                                    Antanas Sadeckas